รูปภาพกิจกรรม     โครงการการสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ประจำปี 2557

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกลไกการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภาควิชาทั้งหมดฯ ต่อเนื่องกันมาทุกปี และได้นำเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สรุปได้จากการสัมมนาไปดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้กลไกการประกันคุณภาพของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางภาควิชาฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุม/สัมมนาของคณะทำงาน และจัดสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรประจำปี เพื่อทำการสรุปผลและประเมินประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งหมดได้อภิปรายถึงปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และปรับแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับปีต่อไป