รูปภาพกิจกรรม     อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เนื่องจากทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในกระบวนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการอบรมและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานให้แก่บุคลากรทั้งอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสริมสร้างประสบการณ์ ปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการพื้นฐานให้มีความถูกต้องและทันสมัยมากขึ้น