รูปภาพกิจกรรม     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของความก้าวหน้าของคณาจารย์ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จึงได้มีการจัดกิจกรรรมการเสวนาการขอตำแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 2556 โดยเชิญคณาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งฯ ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2557 จีงจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มาบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน ฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในด้านการประเมินผลการสอน การเตรียมเอกสารประกอบการสอน/คำสอน และแนวทางการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  เพื่อให้คณาจารย์ได้เตรียมเอกสารการขอตำแหน่งได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ สอบถามวิทยากร รวมถึงได้เชิญคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งฯ ในปี 2556 มาเล่าถึงประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ