รูปภาพกิจกรรม     สัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภาควิชาทั้งหมดฯ ต่อเนื่องกันมาทุกปี และได้นำเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สรุปได้จากการสัมมนาไปดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้กลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางภาควิชาฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุม/สัมมนาของคณะทำงาน และจัดสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแก่บุคลากรประจำปี เพื่อทำการสรุปผลและประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานระดับหลักสูตรของภาควิชาฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งหมดได้อภิปรายถึงปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป