รูปภาพกิจกรรม     การประชุมสัญจร ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2562

การประชุมสัญจร ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2562 

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์