รูปภาพกิจกรรม     อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562เนื่องจากทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอกช่วยสอนในกระบวนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการอบรมและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานให้แก่บุคลากรทั้งอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสริมสร้างประสบการณ์ ปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการพื้นฐานให้มีความถูกต้องและทันสมัยมากขึ้น