รูปภาพกิจกรรม     นักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยเข้าศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัยเข้าศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

                    ผศ. ดร. อำพล  วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนห้องเรียน Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระหฤทัย จำนวน 73 ท่าน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย ในช่วงเช้ามีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนโดย ผศ. ดร .สาคร  ริมแจ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ และ ผศ. ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวัสดุศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ห้องเครื่องมือกลาง 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติงานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง  จากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่