รูปภาพกิจกรรม     ติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจากงบค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี เป็นประจำทุกปี และ ภาควิชาฯ ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม และได้รับการอนุมัติจากคณะฯ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีจำนวน 31 โครงการ/กิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาร่วมเป็นผู้ประสานงานและเป็นกรรมการจัด โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  และเพื่อติดตามและสรุปการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้ง วางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจากงบค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี