รูปภาพกิจกรรม     เยี่ยมชมสถานประกอบการทางวัสดุศาสตร์

     ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีโครงการเยี่ยมชมสถานประกอบการแก่นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาจะได้เห็นภาพรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการจัดการต่างๆ ตลอดจนได้พัฒนาแนวคิดและมุมมองของการศึกษา รวมถึงการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่สถานประกอบการมากยิ่งขึ้น