รูปภาพกิจกรรม     ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร Science for Industry (Sci-Fi)

 
ผศ.ดร.อำพล  วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณาจารย์  ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร Science for Industry (Sci-Fi) ร่วมกับทีมคณาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สอวช. สวทน. สวทช. (ITAP)) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่