รูปภาพกิจกรรม     โครงการฟิสิกส์ – วัสดุศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2563

เนื่องจากนักศึกษาวิชาเอกสาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์เป็นผู้ที่มีส่วนสร้างบรรยากาศในด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อมภายในภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุสาสตร์ โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันและในด้านการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และเป็นการศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะระหว่างนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้มีความเสียสละ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยโครงการนี้ได้พานักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมและการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่