รูปภาพกิจกรรม     ปัจฉิมนิเทศฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์

เนื่องจากนักศึกษาปีที่สี่กำลังจะจบการศึกษาภายในปีการศึกษานี้ ทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จึงได้จัดโครงการโดยประสานงานกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นการเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดี นอกจากนี้ ยังจะได้มีการให้โอวาทจากอาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงภาควิชาฯต่อไป และในวาระที่ใกล้ประเพณีสงกรานต์ ในโครงการนี้จึงได้มีพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงความเคารพคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เพื่อที่จะทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงาม และกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องกับรุ่นพี่ปีที่สี่เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ในอนาคต