รูปภาพกิจกรรม     สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562 ภายใต้การนำของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการดำเนินงานในลักษณะกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการพัฒนาและฝึกฝนบุคลากรและนักศึกษาของภาควิชาฯ ในการให้บริการความรู้สู่ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการทำงานร่วมกัน