รูปภาพกิจกรรม     ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล  วงศ์จำรัส หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่