รูปภาพกิจกรรม     อบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบุคลากรและนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานเตรียมการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงวิกฤติ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จึงตระหนักและเห็นความสำคัญของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (COVID-19) จึงดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพัฒนาการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการยกระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต