รูปภาพกิจกรรม     กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยจะส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการเรียนรู้แบบ Project Base Learning (PBL) โดยกลุ่มของนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่จะศึกษาและนำเสนอด้วยตัวเองจากหัวข้อหลักที่กำหนดให้ ในกระบวนการศึกษานั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้และสืบค้นด้วยตัวเอง ทั้งยังได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเปลี่ยนนักศึกษาเป็น Active and Lifelong Learner  ในส่วนของการนำเสนอและตอบข้อซักถามนั้น จะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) หรือ นำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังสามารถช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลเรื่องอื่นๆของกลุ่มอื่นๆที่นำเสนอในเรื่องที่แตกต่างกันไป