รูปภาพกิจกรรม     โครงการเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ฉบับปรับปรุงได้เห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ว่าควรจะมีทักษะในการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษา การวิจัยและการทำงานต่อไป หลักสูตรจึงได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการแก้ไขโจทย์ปัญหา 210200 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและจุดประกายให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ โดยในกระบวนวิชานี้ได้เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองที่ได้ ซึ่งนอกจากจะเน้นในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม  การนำเสนอผลงานและตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะและวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของนักศึกษา พัฒนาคุณลักษณะและความพร้อมของนักศึกษาในการทำงานกับองค์กรหรือในการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต