รูปภาพกิจกรรม     ต้อนรับบัณฑิตเยือนถิ่น

เนื่องด้วยในทุกปีการศึกษาจะมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ตามสาขาที่เรียน และจะเข้ารับปริญญาในเดือนมกราคมของทุกปี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จึงมีความประสงค์ที่จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตเยือนถิ่นเพื่อแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และจะเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บข้อมูลของบัณฑิตเพื่อรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลศิษย์เก่าของภาควิชาฯด้วย  นอกเหนือจากนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และแนะนำแนวทางการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน