รูปภาพกิจกรรม     โครงการแนวทางการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มปรับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมของประชากร โดยมีกรอบ (Framework) ที่นำเสนอโดยกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills หรือ P21) และ กรอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการศึกษาหลายแห่ง อีกทั้งได้ถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานและการประเมินผลในสถานศึกษา การวางหลักสูตร การพัฒนาครูและนักการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21