รูปภาพกิจกรรม     เครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ตามที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ได้ดำเนินตามพันธกิจหลักหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิต ส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าว คือนอกจากการให้ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแล้ว การให้นักศึกษาได้รับทราบ รับรู้ ข้อมูลจากศิษย์เก่าที่จบไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการเรียนที่ผ่านมา การทำงาน และการเตรียมพร้อมเพื่อจะออกไปทำงาน  ภาควิชาฯ จึงได้จัดโครงการให้ศิษย์เก่า มาแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับรุ่นน้องนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัว และเพิ่มศักยภาพตัวเอง เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดี และประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย