รูปภาพกิจกรรม     ศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ด้านนิวเคลียร์ โดยมี ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่