รูปภาพกิจกรรม     โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่สี่สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่สี่จะจบการศึกษาภายในปีการศึกษานี้ ทางภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จึงต้องการให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานและการศึกษาต่อ นอกจากนี้ ยังเป็นการพบปะนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในภาควิชาที่นักศึกษาได้เข้าร่วม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในรุ่นเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของภาควิชา  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา