รูปภาพกิจกรรม     โครงการเปิดหลังคาดูฟ้า กับดาราศาสตร์

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2560 อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มวิจัยดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกิจการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน ในทุกปี หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอกจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 2000 คนต่อปี โดยหอดูดาวฯ จะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายทางด้านดาราศาสตร์ ภาควิชาฯ จึงได้จัดโครงการเปิดหลังคาดูฟ้ากับดาราศาสตร์ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี