ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
Department of Physics and Materials Science