Curriculum

ฟิสิกส์


ประเภท รายการ
นศ.รหัส 66 คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 66 
นศ.รหัส 65

คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 65 
นศ.รหัส 64 คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 64 
นศ.รหัส 63

 คู่มือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 63

นศ.รหัส 62

คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 62 

 

นศ.รหัส 61

คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 61

 

ทั่วไป

ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA) ทั้งหมดและวิชาเอก