ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม 

วัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

            ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ดังนี้ 

 

 ลำดับที่ 

ชื่อ สกุล 

โรงเรียน 

1 

สัสดาวดี คำหมื่น 

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

2 

นายธนกฤต พลหาราช 

โรงเรียนอุเทนพัฒนา 

3 

นายนนทวัฒน์ พงศ์สุวรรณ 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

4 

นายกวีวัฒน์ ชัยอัศวนันต์ 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

5 

นางสาวณัฏฐาภรณ์ ทวีวุฒิ 

โรงเรียนรัตนบุรี 

6 

นางสาวณัฐณิชา ปาลคะเชนทร์ 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

7 

นายสิรภพ พิชิตชัย 

โรงเรียนท่าบ่อ 

8 

นางสาวไอยเรศ เกื้อกูล 

โรงเรียนสตรีพัทลุง 

9 

นางสาวสุรนันญา วรรณา 

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 

10 

นายศุภวิชญ์ ภิรมย์เบี้ยว 

โรงเรียนไทรน้อย 

11 

นางสาวเชิญขวัญ ยันศรี 

โรงเรียนอนุกูลนารี 

12 

นายชนาธิป ไชยคำภา 

โรงเรียนผดุงนารี 

13 

นายภูวิศ คภะสุวรรณ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

14 

นางสาวปาจรีย์ สายสิงห์ 

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 

15 

นางสาวเทธิดา ภู่สาร 

โรงเรียนนิรมลชุมพร 

16 

นายพลพล เขียวสอาด 

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 

17 

นายชาติชาย ปาทาน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯภูเก็ต 

18 

นายณภัชร์ อนุตรพันธุ์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม 

19 

นางสาวปทิตตา วรรณูปถัมภ์ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

20 

นางสาวณิศวรา จันทร์ทับ 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา 

21 

นางสาวกุลธิดา สวายประโคน 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

22 

นายธนวัฒน์ ใจหมั่น 

โรงเรียนบัวขาว 

23 

นายพัชรคีรี สีชาติ 

โรงเรียนสตรีพัทลุง 

24 

นางสาวโซไรดา นันท์คณานนท์ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

25 

นางสาวพิชชาภา  ตุ่นทิ 

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

26 

นายตนุภัทร นาคนวล 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

27 

นางสาวสุภัชสรา เพ็งจันทร์ 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

28 

นางสาวฐาณิญา บุญชู 

โรงเรียนโยธินบำรุง 

29 

นายปภาวิชญ์ วงศ์เมือง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

30 

นางสาวรัตน์สุดา เสนาชู 

โรงเรียนชะอวด 

31 

นายพิพัฒน์ กุลเกษตร 

โรงเรียนมารดานฤมล 

32 

นางสาวพิชชาพร เรืองอินทร์ 

โรงเรียนจักรคำคณาทร 

33 

นายชนากร บุตรบุรี 

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

34 

นายชนภัทร กาศสนุก 

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

35 

นางสาวสุพิชชา ภัทรสิริสวัสดิ์ 

โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

36 

นางสาวยุพาพร ปุณยาภรณ์ 

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

37 

นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

38 

นางสาวอลิสา นงค์สันเทียะ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

39 

นางสาวดวงกมล แสนวา 

โรงเรียนสตรีศึกษา 

40 

นายเสกสิทธิ์ ล้อวิไล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

41 

นายณัฐกิตติ์ อินนุรักษ์ 

โรงเรียนสตรีพัทลุง 

42 

นางสาวณัฏฐิยา ศรีสวัสดิ์ 

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 

43 

นางสาวณัฐฐพัชร ประคินกิจ 

โรงเรียนสตรีวิทยา 

44 

นายพิชชากร เเก้วเรือง 

โรงเรียนสตรีพัทลุง 

45 

นางสาวชัชฎา จงอุรุดี 

โรงเรียนเบตง วีระราษฏร์ประสาน” 

            

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมอบรมตามที่ภาควิชาฯ ได้แจ้งไปทางอีเมลของท่าน ภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. 

 

 

ประกาศรายชื่อ >> ดาวน์โหลด กำหนดการกิจกรรม >> ดาวน์โหลด