ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2566

 

            ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและความสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าห้องสอบตามประกาศ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.15 น. ณ อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1) ห้องเรียน PB1-330 หากไม่มาสอบตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1.       ให้นักเรียนมาถึงสถานที่สอบภายในเวลา 09.15 น.

2.       ให้นักเรียนนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

3.       ให้นักเรียนเตรียม ดินสอ 2B ยางลบ และปากกา

4.       นักเรียนสามารถทดเลขในข้อสอบได้  แต่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข และห้ามนำเอกสารใดๆ ทั้งสิ้นเข้าห้องสอบ

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

โรงเรียน

1

พีรณัฐ ยะบุญ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 

2

อัญชิษฐา กาอินตา

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

3

อภิชญา คำทราย

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

4

จิดาภา ชาญศึก

โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง

5

ยุทธภูมิชัย ไชยเครื่อง

โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง

6

ศิวะพร เรือนแก้ว

โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง

7

ภัทรมน แก้วจันทร์เพชร

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

8

นริศรา พิพักร์

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

9

ปริญญาพล อภิชัย

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

10

ธนพล จันดา

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

11

ปฏิคม บุญสมบัติ

โรงเรียนลองวิทยา

12

นรวิชญ์ ทาฤทธิ์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

13

ไรวินทร์ โลหิตยา

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

 

            ประกาศผลสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.physmats.science.cmu.ac.th และเพจของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

 หมายเหตุ:

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 080-120-9836 หรือ 053-943-367

 

 QR code สถานที่สอบ:

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >>ดาวน์โหลด
ายละเอียดการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2566 >> ดาวน์โหลด