ข่าว

 
 
ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและความสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น
 
 
ในการนี้คณะกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2566 ได้พิจารณาผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ที่จัดโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยระดับการประเมินดีเยี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการสมัคร TCAS รอบที่ 1 ผ่านโครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566 โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ https://tcas.science.cmu.ac.th และ http://www.physmats.science.cmu.ac.th/
 
 
ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2566 และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชชาวัสดุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS1 ไม่ได้เรียงลำดับคะแนน
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2566 ด้วยระดับการประเมินดีเยี่ยม และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS1
 
 
ประกาศรายชื่อ >> ดาวน์โหลด