บริการบุคลากร


เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง ประจำปี 2561
 001/2561 มอบหมายงานพนักงานวิทยาศาสตร์ (นายพัฒนพงษ์  แก้วยศ) ดาวน์โหลด
 002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเอกฟิสิกส์และสาขาวิชาเอกวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 003/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 004/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
 005/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทางด้านรังสีของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
 006/2561 แต่งตั้งกรรมการการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 007/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเชิงอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาเอกฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการและจัดค่ายเตรียมผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติ ค่ายเข็ม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
 009/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการและจัดค่ายเตรียมผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติ ค่ายเข็ม ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 010/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์หาโจทย์วิจัย (เยี่ยมชมโรงงาน) ดาวน์โหลด
 011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 012/2561 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคพิเศษ ดาวน์โหลด
  013/2561 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 3 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 014/2561 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 4 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 015/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักศึกษาช่วยสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
 016/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
 017/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 019/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพี่-น้องรวมพลังพัฒนาภาควิชาสู่ Thailand 4.0 ดาวน์โหลด
 020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะนำและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
 022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 และ 2562 ดาวน์โหลด
 023/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 024/2561 มอบหมายการเปิด-ปิด ห้องเรียน อาคาร 30 ปี และอาคาร 40 ปี ดาวน์โหลด
 025/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการบริหารงานของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 026/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 027/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ฝ่ายจัดนันทนาการฯ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 028/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ฝ่ายสถานที่ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

 

เอกสารคำสั่ง ประจำปี 2560
 001/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคพิเศษ ดาวน์โหลด
 002/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 4 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 003/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 3 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 004/2560 แต่งตั้งกรรมการภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา ดาวน์โหลด
 005/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเชิงอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาเอกฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
 007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเชิงอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาเอกฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 008/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเอกฟิสิกส์และสาขาวิชาเอกวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
 010/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์หาโจทย์วิจัย (เยี่ยมชมโรงงาน) ดาวน์โหลด
 011/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 012/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล อบรม และจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม MATLAB ดาวน์โหลด
 013/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 014/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 3 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 015/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 4 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 016/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคพิเศษ ดาวน์โหลด
 017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักศึกษาช่วยสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
 019/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 020/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะนำและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
 021/2560 มอบหมายการเปิด-ปิด ห้องปฏิบัติการ อาคาร 30 ปี ชั้น 3 และ 4 ดาวน์โหลด
 022/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเพื่อเตรียมผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IYPT 2018 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
 023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IYPT 2018 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศิษย์เก่าร่วมพัฒนาภาควิชาสู่ Thailand 4.0 ดาวน์โหลด
 025/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพี่-น้องรวมพลังพัฒนาภาควิชาสู่ Thailand 4.0 ดาวน์โหลด 
 026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 027/2560 มอบหมายการเปิด-ปิด ห้องเรียน อาคาร 40 ปี ชั้น 5 และ 6 คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 028/2560 การจ้างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ อาคารปฏิบัติการกลาง ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ดาวน์โหลด
 029/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
 030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 031/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 032/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 033/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 4 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 034/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น 3 อาคาร 30 ปี ดาวน์โหลด
 035/2560 มอบหมายงานปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคพิเศษ ดาวน์โหลด