ข่าว     บรรยายพิเศษ “Python in Physics Education and Research”

บรรยายพิเศษ “Python in Physics: Education and Research” 

โดย ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่
(Synchrotron Light Research Institute) วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสต
ร์

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 


 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com