ข่าว     ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program

            Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>> Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program     

 เว็บไซต์ >> http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material                                                                               

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสมัคร ส่งผ่านภาควิชาฟิสิกส์ฯ คุณฐานิตา ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com