ข่าว

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์