ข่าว

ขอเชิญรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Overview of DESY and Accelerator R&D at the Photo Injector Test facility at DESY

in Zeuthen (PITZ)" โดย Dr. Matthias Gross

จากสถาบันวิจัย DESY ประเทศ Germany 
ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึก PB2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์