ข่าว     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

ฟิสิกส์ประยุกต์

วัสดุศาสตร์

การสอนฟิสิกส์

ดาราศาสตร์  

ฟิสิกส์

     

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com