ข่าว     เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2612 1555 ต่อ 360 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม>> (เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3)

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com