ข่าว

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2612 1555 ต่อ 360 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม>> (เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3)