ข่าว     การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช-มข. ประจำปี 2561

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช-มข. ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน โดยในปี 2560 ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 ทุน 

ผู้ประสงค์ยืนข้อเสนอโครงการให้ดำเนินการ

1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. ส่งหลักฐานการยื่นข้อเสนอที่ (http://gg.gg/CMU-KKU-2018) (ไม่ต้องแนบข้อเสนอ) ผ่านต้นสังกัดมายังศูนย์บริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ดาวน์โหลดเอกสาร (การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช-มข. ประจำปี 2561)

 

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com