ข่าว

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช-มข. ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน โดยในปี 2560 ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 ทุน 

ผู้ประสงค์ยืนข้อเสนอโครงการให้ดำเนินการ

1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. ส่งหลักฐานการยื่นข้อเสนอที่ (http://gg.gg/CMU-KKU-2018) (ไม่ต้องแนบข้อเสนอ) ผ่านต้นสังกัดมายังศูนย์บริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ดาวน์โหลดเอกสาร (การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช-มข. ประจำปี 2561)