ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม

     วัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

          ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2567 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ดังนี้

 

 ลำดับที่

ชื่อ สกุล

โรงเรียน

1

นางสาวพลอยขวัญ  กาวิชัย

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

2

นางสาวพิชญาภา    ลินมูล

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

3

นางสาวอรพลิน      กาสัน

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

4

นางสาวเบญญาภา  วงค์ธิมา

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

5

นายอัครพลธ์         มาชื่น

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

6

นางสาวณิชา         ธิรินทอง

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

7

นางสาวณัฐริกา      ปุ๊ดสม

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

8

นายวิทศรุฒิ          พานคำดาว

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

9

นายปิยพงษ์          คำริน

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

10

นายเจษฎา           ธรรมคำหมื่น

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

11

พัทธ์ธิดา              ทัศมากร

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

12

นางสาวอชิรญาณ์   อินตา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

13

นายกันตภณ         เมืองมา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

14

นายจักรภัทร        แปงมูล

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

15

อารีย์รัตน์            ย่านสว่างธรรม

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

16

นางสาวบุศรา       พะเง่

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

17

วรปรัชญ์             ผือเขียว

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

18

พิชญาภา            เก่งแรง

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

19

นางสาวณัฐริกา     ป้องกัน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

20

นางสาวลภัสนันท์   แก้วบุตร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

21

รัตนชาติ             จันทะ

โรงเรียนวชิราลัย

22

นายติณณเจตน์     คิดไชย

โรงเรียนวชิราลัย

23

นางสาวสุพัชธณญิกา ล่องทอง

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

24

จิณณวัตร            สะสม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25

จิรทีปต์               มะจันทร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

26

ณัฐชนน              ภูกิจไพศาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมอบรมตามที่ภาควิชาฯ ได้แจ้งไปทางอีเมลของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.

*** ผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อและได้เลือกวันเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 และ 27 กรกฎาคม 2567 ให้ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รุ่น 2 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

ประกาศรายชื่อ >> ดาวน์โหลด กำหนดการกิจกรรม >> ดาวน์โหลด