ข่าว

ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2562
  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 
ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://nrms.go.th/ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 - 10 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)