ข่าว


รายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ รุ่นที่ 1

1.นายวสุพล กฤษณะบาล           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.นายกมลวิช ม่วงแก้ว              โรงเรียนพานพิทยาคม

3.นายธนพล จันดา                  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

4.นางสาวนริศรา พิพักร์             โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

5.นายกษิดิ์เดช อุปนันเมือง          โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

6.นายจิรศักดิ์ อินแสงแวง           โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

7.นางสาว ศิรภัสสร คุณมั่ง           โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

8.นางสาวภัทรมน แก้วจันทร์เพชร    โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

9.นางสาวพรณภัส พงศ์สุริยา         โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

10.นายวงศพัทธ์ วิชา               โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

11.นาย นราวิชญ์ สุขสัมพันธ์         โรงเรียนนุชนารถอนุสรณ์

12.นางสาว ณัฐกานต์ วงค์เตชะ       โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

13.นายธีรวัฒน์ แซ่เห่อ             โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

14.นายณัฐชพน วงศาโรจน์          โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

15.นายวีรชน สนสกล              โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

 

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

 
กำหนดการจัดโครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2566 (รุ่น 1) และ 22 กรกฏาคม 2566 (รุ่น 2) 
 08.15 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมมาพร้อมกันที่ห้อง TV wall 
 08.30 – 09.00 น. เปิดการอบรมฯ และแนะนำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรฯ 
 09.00 - 10.15 น. ศึกษาหลักการ ทำการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ และทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1 
 10.15 - 11.30 น. ศึกษาหลักการ ทำการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ และทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2 
 11.30 - 12.00 น. ศึกษาหลักการ และทำการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 13.45 น. ทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3 
 13.45 – 14.15 น. แนะนำงานวิจัยจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดยหัวหน้าศูนย์ฯ ที่ห้อง TV wall 
 14.15 – 14.35 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1 
 14.35 - 14.55 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2 
 14.55 - 15.15 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3 
 15.15 - 16.00 น. ประกาศผลคะแนน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปิดการอบรม
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ตอบกลับการเข้าร่วมอบรมทางลิงค์ https://forms.gle/pNSMfGpwC3RTu8GS8  ภายในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป