ข่าว

สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรม "ค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" ประจำปี 2566

 
รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 
 
รับสมัครรุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นี้เท่านั้น

สมัครทางระบบออนไลน์โดยยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมด เรียงตามลำดับ รวมอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด .pdf เพียงไฟล์เดียว ทางลิงค์ https://qrgo.page.link/mvYFs หรือทาง QR code