ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2565
 
         ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและความสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าห้องสอบตามประกาศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. หากไม่มาสอบตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ