ข่าว

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ ปรัชญา มาลาศรี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565