ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม

วัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

 

            ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม รุ่นที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ สกุล

โรงเรียนที่สังกัด

1

นายชิติพัทธ์         ชัยมงคล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

นายอรรควินท์      ปรีชาวุฒิพงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

นางสาวณัฐนันท์    ปินจันทา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

4

นางสาวเมทินี       ลุ่มนอก

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

5

นางสาวนภาพรรณ บุหรัน

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

6

นางสาวปวริศา      โตวรรณ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

7

นางสาวณัฐณิชา     มณีชัย

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

8

นายธีรกานต์         โตวรรณ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

9

นางสาวพิชญ์สุภางค์ ใจนันตา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

10

นายวิทวัส            ป่าแฝก

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

11

นายเดชาธร          สมใจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

12

นายธนกฤต          โรจน์ประสงค์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

13

นางสาวบุญฑริกา   สมรูป

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

14

นายอรรควินท์      ปรีชาวุฒิพงศ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15

างสาวภัสวี        วรรณวงศ์

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

16

นายวริทธิ์           กาดีโรจน์

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

17

นายนราวิชญ์       ขื่นใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

18

นายพิชญ์สุภางค์   ใจนันตา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

19

นายแดนไท         โกสุรัตน์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

20

นางสาวมนัสนันท์ ปัญญานนท์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

21

นางสาววราวรรณ กลัดหร่าย

โรงเรียนอัสสัมชัญ

22

นายนฤนาท        สุรินเปา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

23

นายณภัทร         ธรรมรัตน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

24

นายภรณ์กฤต      สิทธิ์ธนังกูร

โรงเรียนมหรรณพาราม

25

นายธีรัตม์          กุศลศิลปวุฒิ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

26

นางสาวนันนภา   มาตย์เถื่อน

โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จ.น่าน

27

นายสุวัณณ์        นวลทิม

โรงเรียนจ่านกร้อง

28

นายศุภกฤต         พรหมสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

29

นายพงศ์สฤษฎิ์      คนซื่อ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

30

นางสาวจุฬาลักษณ์ ฐานะ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

31

นางสาวอารียา      นันตา

โรงเรียนสุไหงโกลก

32

นางสาวกัญญ์วรา   ดาวแจ้ง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

33

นางสาวณัฏฐณิชา   วจีวิจิตร

โรงเรียนศึกษานารี

34

นางสาวสุชาวดี      ตาคำ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

35

างสาวภัสวี         วรรณวงศ์

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

36

นายปิยพัทธ์         วงศ์คำพันธ์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

37

นายสุรวิทย์ชัย      ทัศนานุตริยกุล

โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง

38

นายณัฐพล          เจริญพล

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

39

นายชพชัย          ชูอ่อน

โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

40

นางสาวเมญาณี    เเม้นจิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

41

นายสรยุทธ         ใจเมตตา

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

42

นายปิยพัทธ์        วงศ์คำพันธ์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

43

นายอาณิฐศรันทร์ ชูศรีวาส

โรงเรียนจุนวิทยาคม

44

นายวาณิชย์        แสงอุ่น

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

45

นางสาวชญานิศ   ศรีสัมฤทธิ์พร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

46

นายเอกดนัย       มหานิยม

โรงเรียนศรียานุสรณ์

47

นางสาวภัทรนิษฐ์ จงปรีเปรม

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

48

นางสาวฐิติวรรณ  ดิษฐกร

โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

49

นายอธิวัฒน์       ศุภพงศ์ธนันท์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

50

นายกิตติศักดิ์      รุธิรบริสุทธิ์

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

51

นายธีรภัทร        ภู่ระย้า

โรงเรียนอุตรดิตถ์

52

นายทรงสรณ์      จีนจันทร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมอบรมตามที่ภาควิชาฯ ได้แจ้งไปทางอีเมลของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

กำหนดการ

โครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

08.00 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้ามาพร้อมกันในห้องประชุมออนไลน์ (zoom)

08.30  09.00 น. กล่าวเปิดการโครงการอบรมฯ และแนะนำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรฯ

09.0- 10.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1

10.0- 11.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2

11.0- 12.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.20 น. แนะนำงานวิจัยจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดยรองหัวหน้าศูนย์ฯ

13.20 – 14.00 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1

14.00 - 14.45 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2

14.45 - 15.30 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3

15.30 - 16.00 น. ประกาศผลคะแนน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปิดการอบรม