ข่าว

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทย์ มช. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
.