ข่าว

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับ นายเอกพงษ์ กันทารักษ์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564