ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ที่             /2565

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รหัส 65...)