ข่าว

 
สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต"
รับสมัครรุ่นที่ 2 และ 3 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั้น
จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 6 สิงหาคม 2565
 สมัครทางระบบออนไลน์โดยยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมด เรียงตามลำดับ รวมอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด .pdf เพียงไฟล์เดียว ทางลิงค์ https://qrgo.page.link/mvYFs หรือทาง QR code