ข่าว

ประกาศภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม
วัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
           
     ตามที่สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม รุ่นที่ 1 ดังนี้
         
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
โรงเรียน
1
นางสาวอาจรีย์        รัตนแสงเสถียร
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
2
นางสาวบุญญารักษ์   ภิรมย์แก้ว
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
3
นายเมธัส               จิรปัญญาวงศ์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
4
นางสาวนฤตปรียา     ญาติศรัทธา
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
5
นางสาวสาริกา         แซ่เห่อ
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
6
นายศาสตราวุธ         ลีพัฒนสกุล
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
7
นางสาวปาริฉัตร       จันบำรุง
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
8
นางสาวชมพูนิกข์      พูลอนันต์
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
9
นายก้องภพ             ตีระวรานันท์
โรงเรียนสาธิตมศว.องรักษ์
10
นางสาวปรารถนา      พิลาบุตร
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
11
นางสาวเนตรซายน์    ศักดิ์พานิช
โรงเรียนฮอดพิทยาคม
12
นางสาวภิญญาพัชญ์   ปริศนานันทกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
นางสาวขวัญใจ         มามี
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
14
นายทวีศักดิ์             ภักดี
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
15
นางสาวอารียา         นันตา
โรงเรียนสุไหงโกลก
16
นายสรัล                วันนะวันนา
โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่
          
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมอบรมตามที่ภาควิชาฯ ได้แจ้งไปทางอีเมลของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
 

กำหนดการ

 

โครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน  2565
08.00 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้ามาพร้อมกันในห้องประชุมออนไลน์ (zoom)
08.30  09.00 น. กล่าวเปิดการโครงการอบรมฯ และแนะนำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรฯ
09.0- 10.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
10.0- 11.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
11.0- 12.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.20 น. แนะนำงานวิจัยจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดยรองหัวหน้าศูนย์ฯ
13.20 – 14.00 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
14.00 - 14.45 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
14.45 - 15.30 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
15.30 - 16.00 น. ประกาศผลคะแนน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปิดการอบรม