ข่าว

สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต"
รับสมัครรุ่นที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั้น
จัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
 สมัครทางระบบออนไลน์โดยยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมด เรียงตามลำดับ รวมอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด .pdf เพียงไฟล์เดียว ทางลิงค์ https://qrgo.page.link/mvYFs หรือทาง QR code