ข่าว     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2564

 

กำหนดการจัดโครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ออนไลน์)
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 (รุ่น 3)
 
     08.00 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้ามาพร้อมกันในห้องประชุมออนไลน์ (zoom)
     08.30 – 09.00 น. กล่าวเปิดการโครงการอบรมฯ และแนะนำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรฯ
     09.00 - 10.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
     10.00 - 11.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
     11.00 - 12.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
     12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงจากตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
     13.00 - 13.20 น. แนะนำงานวิจัยจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดยรองหัวหน้าศูนย์ฯ
     13.20 – 14.00 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
     14.00 - 14.45 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
     14.45 - 15.30 น. ศึกษาผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
     15.30 - 16.00 น. ประกาศผลคะแนน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปิดการอบรม
 

 

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com